Ngày đăng: T5, Th6 23rd, 2016

Hà Nội dự định có thêm dự án văn phòng thương mại ở Cầu Giấy

UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án văn phòng thương mại tại lô C2F Cụm Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Theo quyết định, đầu tư cải tạo 1 công trình đã có, cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích đất xây dựng 1.400m2, diện tích xây dựng 630m2, còn tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.340m2. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1,2 tỷ đồng được thực hiện trên nguyên tắc nhà đầu tư tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác theo quy định.

Nhà đầu tư phải đảm bảo bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Nghiêm cấm việc huy động vốn trái pháp luật, nếu vi phạm sẽ áp dụng các chế tài xử lý theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án là 45 năm; tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ quý II/2016 đến quý I/2017.

van-phong

Về phương thức và thời hạn sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Sử dụng đất với thời hạn theo các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Công ty TNHH Dịch vụ môi trường công nghiệp vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đầu tư đề nghị quyết định chủ trương đầu tư. Triển khai lập và thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan đến dự án và các quy định của thành phố. Chỉ được triển khai dự án sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với nhà nước và thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được chấp thuận. Chỉ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công nghệ thông tin đến thuê làm văn phòng. Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định cho thuê đất. Không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND thành phố chấp thuận.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh bất động sản khi nhà đầu tư thực hiện dự án. Hướng dẫn các thủ tục về đất đai, trình UBND thành phố điều chỉnh quyết định giao đất; kiểm tra việc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công nghệ thông tin đến thuê làm văn phòng tại dự án theo quy định; giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định hiện hành của nhà nước và UBND thành phố; kiểm tra đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án…