Ngày đăng: T6, Th9 9th, 2016

Nghệ An tích cực đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế

GD&TĐ – Tại thông báo 277/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Nghệ An đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển khá toàn diện, tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) 3 năm 2014 – 2016 tăng bình quân 7,59%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm 2011 – 2013 là 5,54%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực nông nghiệp cao được chú trọng đầu tư phát triển, từng bước hình thành các vùng nguyên liêu tập trung gắn với chế biến, thu hút được một số lượng lớn các dự án về nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Tuy vậy, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, lĩnh vực nông nghiệp đã có bước phát triển nhưng chưa thật sự vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chất lượng tăng trưởng thấp; chưa thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, nhất là đối với đồng bào dân tộc ở các huyện miền núi tây Nghệ An…

nghe-an

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 theo Nghị quyết số 1/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sống trong lành cho Nhân dân.

Cùng với đó, Tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương; chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; xã hội hóa mạnh mẽ công tác đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để cung ứng cho phát triển của địa phương, của vùng và xuất khẩu lao động ra nước ngoài; tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, từng bước cân đối thu chi của Tỉnh, phấn đấu có đóng góp cho ngân sách trung ương.

Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư của ngân sách nhà nước, cũng như các nguồn đầu tư, xã hội hóa để xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của Tỉnh và của vùng Bắc Trung Bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nguồn: Văn phòng chính phủ