Ngày đăng: T4, Th9 7th, 2016

Phương án sắp xếp 13.517 cơ sở nhà, đất công đã được bộ tài chính phê duyệt

Trong tháng 8/2016, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình các cơ quan của Quốc hội dự án Luật quản lý tài sản công (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Về sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, tổng số cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp là 17.072 cơ sở. Trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất đã phê duyệt phương án là 13.517 cơ sở.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng báo cáo Chính phủ về tình hình và giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương, đơn vị thực hiện và giải đáp vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý tài sản công và chính sách tài chính đất đai; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP; Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Nguồn: Bộ tài chính