Ngày đăng: T2, Th7 18th, 2016

Trước 18/7/2016 hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp

Trước 18/7/2016 hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp, văn phòng Chính phủ vừa mang thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Dự án Luật tương trợ tổ chức nhỏ và vừa.

Trên cơ sở vật chất thẩm định tổng kết việc thực hành các chính sách hiện hành về trợ giúp lớn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm tra những quy định luật pháp liên quan và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu cơ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật tương trợ đơn vị nhỏ và vừa, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với những nguyên tắc của kinh tế thị phần, thích hợp sở hữu những cam kết quốc tế.

Phó Thủ tướng buộc phải Bộ Kế hoạch và đầu tư khiến rõ các mục tiêu xác định công ty nhỏ và vừa phù hợp mang thực tiễn; quy định cụ thể những điều kiện, phương thức tương trợ phù hợp có kinh tế thị phần, thích hợp mang định hướng quy hoạch, tránh những giấy tờ hành chính, hỗ trợ mang trung tâm, trọng điểm, cải thiện điều kiện gia nhập thị phần của tổ chức nhỏ và vừa.

doanh nghiệp

Cùng lúc bổ sung vào dự thảo Luật các chính sách kế thừa trong khoảng những quy định hiện hành, nhưng có đổi mới về phương thức thực hành đối sở hữu quỹ bảo lãnh nguồn hỗ trợ, quỹ hỗ trợ lớn mạnh công ty nhỏ và vừa, tổ chức tài chính vi mô, tương trợ tín dụng khuyến mãi, tương trợ pháp lý, giải đáp cho công ty…

Bộ Kế hoạch và đầu cơ quy định về triển khai những Chương trình, giải pháp hỗ trợ cần hiệu quả, cởi mở phù hợp với nhu cầu thực tế và chủ trương chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng công đoạn, phù hợp có các nguyên tắc của thị trường và cam kết quốc tế; khiến cho rõ vai trò của các hiệp hội tổ chức, tổ chức phường hội trong việc tham dự các hoạt động tương trợ, thích hợp sở hữu quy định pháp luật về hội; xác định những nguồn lực hỗ trợ bảo đảm tính khả thi, phù hợp với Luật ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu cơ hoàn thiện giấy tờ Dự án Luật hỗ trợ công ty nhỏ và vừa trình Chính phủ trước ngày 18/7/2016.